1 2 3 4

Lettre aux parents en tahitien

E te mau metua,
E rave rahi mau ‘utuāfare i ro’ohia i teie ma’i e penei a’e ua mo’e te hō’ē o rātou.
Ei ‘omuara’a tē hina’aro nei au e fa’atae i te mana’o fa’aitoito i te mau metua, te mau piahi ‘e te mau rave ‘ohipa ato’a o te fare ha’aapi’ira’a tuarua Ihi-Tea nō Vavau.
Tē mana’ohia ra ē, e ho’i mai te mau piahi i te Monirē 20 nō Tētepa 2021.
A toru hepetoma i teie nei, ua fa’anaho te fare ha’api’ira’a i te mau rāve’a nō te tauturu i te mau piahi i roto i tā rātou ha’api’ira’a i te fare.
- Nō te mau piahi aore e rāve’a natirara, ua piahia ‘e ua ‘ōperehia hau i te 500 puta ha’api’ira’a i ni’a i nā vahi e maha i fa’ata’ahia.
- Ua fa’a’ōhiehia teie mau ha’api’ira’a ato’a i tu’uhia i ni’a i te tahua natirara aore rā i roto i te mau puta i ‘ōperehia.
- Ua niuniu aore rā ua fa’atae te mau ‘orometua tumu ‘e te mau ti’a ha’apa’o tamari’i i te tahi rata tā’ire uira i te mau ‘utuāfare.
- Ua fa’anahohia te tahi tārena ta’a’ē nō te mau fāito piha ato’a.
Ua ‘ite ra tatou ē, e mea ta’a’ē iho ā te huru ha’api’ira’a e ravehia i te fare i te tau ‘ōpanipanira’a ‘e i roto i te piha ha’api’ira’a ‘e te hō’ē ‘orometua ha’api’i. Ia maita’i te ho’ira’a o te mau piahi i te fare ha’api’ira’a, ua fa’aineinehia te tahi tārena ha’api’ira’a ta’a’ē nō te Monire 20 no Tetepa 2021. E fāri’ihia te mau piahi, ‘afa mahana noa, ia au i tā rātou fāito piha.

07h30 – 10h30 : Accueil 5°-4°-3° – Voie pro – 2 GT
10h30 – 11h30 : Déjeuner 5°-4°-3° – Voie pro – 2 GT
11h30 : Arrivée 6ème – 1° Générale – Term Générale / Départ 5°-4°-3° – Voie pro – 2 GT 11h45 – 12h15 : Déjeuner 6ème – 1° Générale – Term Générale
13h00 – 16h00 : Accueil 6ème – 1° Générale – Term Générale

Teie te fā o te reira mahana : ia riro te fare ha’api’ira’a ‘ei vāhi hau nō te mau piahi, ‘ei vāhi tāmārūra’a i te mau pe’ape’a i orahia mai ‘e rātou. E fa’ata’ahia hō’ē taime ‘aparaura’a nō te mau piahi e hina’aro e fa’a’ite i tō rātou mau mana’o (mana’o pe’ape’a anei, riri, taiā aore rā‘oto). E fa’aro’ohia rātou, e tauturuhia, e tāmāhanahanahia, ‘e e arata’i-ato’a-hia rātou. Ta’a’ē noa atu i te reira, e ha’amaita’ihia te parau o te araira’a :

- Ua ha’amauhia te tahi rāve’a horoira’a rima i te ‘ūputa tomora’a o te mau piha ato’a.
- Ua fa’aineine-ato’a-hia te tahi hōho’a tāviri i ni’a i teie ma’i.
- Te tahi ato’a hōho’a tāviri nō ni’a i te araira’a.
- E taui ato’a te fa’anahora’a o te ‘āpapara’a o te mau piahi i roto i te ‘āua fare ha’api’ira’a nō te fa’a’ōhiera’a i te haerera’a o te mau piahi.

Ei pū’ohura’a, tē ti’aturi nei au ē, tē maita’i noa ra ‘outou.

Ia tamau noa tātou i te vai ara i mua i teie ma’i. Mauruuru maita’i.

Media

Téléphone: 40 60 57 00   -   Code Postal 98 730 - BP 151 Nunue   -   Mail:  dir@lycbora.education.pf